Regulamin

REGULAMIN PORZĄDKOWY KLUBU TORO


1. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników odwiedzających klub.

2. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Klub, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście do Klubu jest jednoznaczne z jego akceptacją.

3. Osoby przebywające w Klubie mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń pracowników klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

4. Zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

5. Plecaki, torby, czapki z daszkiem typu bejsbolówka, okrycie wierzchnie itp. należy pozostawić w szatni, pozostawienie podlega opłacie.

6. Po pozostawieniu swoich rzeczy w szatni należy pobrać „numerek” od obsługi szatni, który upoważnia do odbioru pozostawionych rzeczy.

7. W przypadku zagubienia numerku do szatni: obsługa ma prawo pobrać opłatę w wysokości 50 zł za jego utratę oraz odmowy wydania rzeczy osobistych lub pozostawienia do końca imprezy, celem weryfikacji.

8. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości bagaży, torebek, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w pkt. 4 regulaminu lub wezwania do kontroli osobistej. W przypadku odmowy w/w czynności, osoba odmawiająca musi opuścić klub.

9. Do lokalu nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt. 4 regulaminu, odmawiające zgodnie z regulaminem oddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 3 regulaminu, oraz osoby wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu.

10. Do Klubu mają wstęp jedynie osoby powyżej 18-go roku życia. Pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Osoby do 23 roku życia do północy do klubu wchodzą bez opłaty za bilet wstępu, wyjątkiem opłaty są imprezy specjalne. Jednakże należy posiadać dowód osobisty potwierdzający tożsamość i wiek.

 

11. O wejściu osób do Klubu decyduje ochrona oraz kierownictwo klubu.

12. Pracownicy ochrony oraz kierownictwo Klubu mają prawo nie podać powodu, dla którego osoba trzecia została nie wpuszczona do lokalu.

13. W przypadku braku miejsca w Klubie, ochrona ma prawo odmówić wpuszczenia następnych gości.

14. Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięku i światła mogącego spowodować uszkodzenia słuchu i wzroku.

15. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poziomem dźwięku i światła uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność.

16. Podstawą wstępu i pobytu w klubie dla dziennikarzy: prasa, radio i TV – jest zaproszenie wydane przez organizatora imprezy lub akredytacja upoważniająca do wstępu na imprezę.

17. Na terenie całego klubu obowiązuje całkowity zakaz rejestracji dźwięku i obrazu. Odstępstwem jest odrębna zgoda wydana przez kierownictwo klubu.

18. Należy korzystać wyłącznie z wyraźnie oznakowanych wejść i wyjść z terenu klubu

19. Obsługa Klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

20. Godzina zamknięcia Klubu ustalana jest stosownie do okoliczności przez Kierownictwo.

21. Osoby zakłócające porządek publiczny oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Klubu oraz przyjęte normy zachowania będą usuwane z lokalu. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Klubu, pracownicy ochrony mają prawo użyć środków bezpośredniego przymusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

22. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubie, popełnienia wykroczenia, lub niestosownego zachowania się, ochrona ma prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać Policji.

23. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń stanowiących własność klubu Użytkownicy zobowiązani są do uiszczenia odszkodowania stanowiącego równowartość spowodowanej szkody.

24. Rzeczy znalezione na terenie klubu należy przekazać Obsłudze klubu.

25. Należy zachować szczególną ostrożność na podestach i scenie oraz na schodach na klatce schodowej łączących oba poziomy klubu, używając poręczy i uchwytów.

26. W klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem oznakowanych i przystosowanych do tego pomieszczeń dla palących. Osoby przebywające na salach dla palących dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu.

27. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprezy przez Klub Toro (Art. 81 pkt. 2 ustawa o prawie autorskim I prawach pokrewnych) dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy. Wchodząc i przebywając na terenie klubu, uczestnik wyraża zgodę na rejestrację I publikację swojego wizerunku.

28. Każdorazowe wyjście z klubu oznacza przecięcie opaski przez pracowników lokalu i skutkuje opuszczeniem terenu klubu. Osoba która odmawia wykonania tej czynności nie zostanie ponownie wpuszczona. Osoby wchodzące powtórnie zobowiązane są do ponownej zapłaty za wstęp

29. Kierownictwo klubu oraz upoważnione przez nich osoby są uprawnione do kontroli przestrzegania Regulaminu, a w przypadku stwierdzenia uchybień do zakazania korzystania z klubu.

30. Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi odpowiedzialność karna (art. 21 ust. 2, Ustawy z dnia 22.08.2002r.)

KIEROWNICTWO KLUBU TORO